Warunki prawne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Alvogen Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kniaźnina 4a lok 7, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000610747, posiadający numer NIP: 7010564475 (zwaną dalej „spółką Alvogen „).

§ 1 Postanowienia ogólne

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

§ 2 Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki Alvogen lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Alvogen użytkownik strony nie może:

  1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 3 Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej usługach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej usługach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zachęty do inwestowania w spółki będące członkami grupy Alvogen, nie powinny także stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.

§ 4 Odpowiedzialność

Spółka Alvogen ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5 Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka Alvogen ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

§ 6 Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów spółce Alvogen jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

§ 7 Ochrona Danych

Dane osobowe (takie jak imię i adres e-mail) udostępniane spółce Alvogen za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce Alvogen jakichkolwiek danych.

§ 8 Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Alvogen Pharma Sp. z o.o.
ul Kniaźnina 4a lok 7
01 – 607 Warszawa
Email: pl@alvogen.com

§ 9 Pozostałe postanowienia

Spółka Alvogen zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.